قرآن المنیر
{{ arabic_text[arabic_text.length-1].suraName }}   {{ arabic_text[arabic_text.length-1].suraNum }} {{ arabic_text[arabic_text.length-1].page }} جزء {{ getJoze(arabic_text[arabic_text.length-1].page) }}
سورة {{ aya.suraName }}
{{ aya.ayaText }} ﴿{{ aya.ayaNum }}﴾
{{ arabic_text[arabic_text.length-1].suraName }}   {{ arabic_text[arabic_text.length-1].suraNum }} {{ arabic_text[arabic_text.length-1].page }} جزء {{ getJoze(arabic_text[arabic_text.length-1].page) }}
سوره {{ aya.suraName }}
{{ aya.ayaText }} ({{ aya.ayaNum }})
نشانه گذاری صفحه جاری
صفحه {{ bookmark.page }}
با حذف کوکی لیست صفحات از بین خواهد رفت.
{{ trackInfo }}
{{ durationTime }}